qrcode

图灵小书架

定时抓取图灵社区官网的首页、最热、推荐和最新等栏目的相关信息进行展示,并且可以下载相关的 PDF 进行查阅 =====源码===== 技术分析:http://www.cnblogs.com/liqingwen/p/9339504.html#4028985 Github:https://github.com/liqingwen2015/ituring_small_bookshelf 码云:https://gitee.com/liqingwen/ituring_small_bookshelf 有问题咨询: QQ:408448945published工具教育反骨仔